ZBER, ODVOZ, výkup POUŽITÝCH OLEJOV A TUKOV z kuchyne

Pravidelný vývoz podľa dohodnutej frekvencie

Čisté zberné nádoby podľa potrieb prevádzky

Evidenciu odpadu vedieme za vás - online evidencia odpadov.sk

Najlepšia trhová cena, alebo spôsob kompenzácie za odovzdaný odpad

Vývoz, likvidácia kuchynského odpadu

Legislatívne poradenstvo

vývoz odpadu zabezpečujeme v mestách Bratislava, Senec, Trnava, Nitra a okolie

one

Použitý (prepálený) kuchynský olej patrí medzi vedľajšie živočíšne produkty, ktoré nie sú určené pre ďalšiu ľudskú spotrebu. Povinnosťou prevádzky je tento odpad separovať a odovzdávať ho zberovej spoločnosti ktorá ma na jeho nakladanie, likvidáciu príslušné povolenia, rozhodnutia.

two

Prepálený olej je cenná surovina, ktorá sa dá používa prevažne v energetickom priemysle na výrobu biopaliva.

three

Naším zákazníkom ako aj partnerským zberovým spoločnostiam ponúkame najvýhodnejšiu finančnú ponuku nastavenú na jednotnej cene za 1kg odpadu. Výkupná cena použitého oleja závisí na jeho kvalite a produkovaného množstva.

Naša spoločnosť sa zaradzuje medzi popredné spoločnosti pôsobiace na Slovensku v oblasti zberu a zhodnocovania vedľajších živočíšnych produktov tzv. kuchynský odpad . Zabezpečujeme komplexný zber kuchynského odpadu a jeho prípravu pred ďalším spracovaním.

Svojim partnerom ponúkame kompenzáciu za odovzdaný odpad použité oleje a tuky formou výkupu – finančnej kompenzácie, alebo možnosť bodového systému vo forme produktového katalógu.

Najobľúbenejšou možnosťou kompenzácie je tzv. bodový systém vo forme produktového katalógu. Bodový systém je založený na bodovom hodnotení, kde 1kg odovzdaného odpadu má hodnotu 1 bod. Podľa počtu nazbieraných bodov je možné si vybrať akýkoľvek produkt prezentovaný v našom online katalógu.

Prevádzky si touto formou dokážu za rok nazbierať až 1000 bodov, vďaka ktorým si vyberajú rôzne produkty či už pre svoju prevádzku, alebo pre osobnú potrebu. Uplatnenie bodov nie je časovo ohraničené.

Každý producent odpadu by mal dbať na to, aby si vybral silného partnera, ktorý bude spĺňať nielen jeho základné potreby, ale aj špecifické požiadavky. Rozhodujúce je, aby poskytované služby zahŕňali viac ako všeobecne akceptovaný štandard. Úroveň služieb musí zodpovedať nie len príslušnej cene, ale aj spĺňať alebo prekonávať požadovanú kvalitu a v maximálnej možnej miere vyjsť v ústrety požiadavkám zákazníka.

odmeny

Čerpajte
výhody

za odovzdaný odpad z nášho produktového katalógu

katalog.espik.sk

Informujte sa ešte dnes o výhodách spolupráce

0950 401 401